Referat af generalforsamling i Tommerup Rideklub og Støtteforeningen - Torsdag den 4. april 2019

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Fremlæggelse af regnskab
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af formand/kasserer
 7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af Suppleant
 9. Valg af revisorer og revisorsuppleant
 10.  Eventuelt

 

Ad 1. Valg af dirigent: Forslag: Marianne Hirsbro, valgt

Ad 2. Valg af referent: Forslag: Marianne Hirsbro, valgt

Ad 3. Formandens beretning v/Carsten Larsen:

2018 har været et godt år med en god tilslutning til rideklubben af nye medlemmer, nye tiltag og endnu en stor opbakning fra elever og forældre samt frivillige udefra, som vi skylder en stor tak for deres hjælp.

Vi har fået afholdt endnu en stor del aktiviteter i form af ridestævner, elevstævner, kåringer mv. takket være vores instruktører, bestyrelsen, medlemmer samt andre frivillige.

Der har været nye aktiviteter på programmet og afholdt de ”obligatoriske” arbejdsdage med vedligehold af ridehallen samt området og meget andet, hvor forældre med elever ligeledes har deltaget aktivt.

Der har ligeledes været afholdt aktiviteter for bl.a. de små elever i ridehallen, der har været hygget, og der har været en del læring.

Julearrangementet, som vi afholdt i ridehallen med julemand og dans om træet, julesange og opvisning, var der ligeledes stor tilslutning til.

”Danmarks Smukkeste Havefest” blev endnu en gang afholdt i haven med god succes og tilslutning. Et stort arrangement med rigtigt mange frivillige fra nærområdet, klubben, bestyrelsen og ikke mindst alle dem som kom udefra og gav en hånd med.

Vi har en sund klub, som har en god opbakning og nogle fantastiske instruktører for eleverne. Instruktører, der frivilligt arrangerer og deltager i klubarrangementer og bruger mange gode timer med vores elever, hvilket giver et stærkt sammenhold i klubben.

Vi har i år fået skiftet alt lyset i ridehallen til energisparepærer, hvilket giver et helt fantastisk lys i de mørke måneder, og som er mere indbydende.

Derudover er loftet i cafeteriaet blevet udskiftet til nye loftsplader, hvilket har pyntet utroligt meget.

Vores mål for 2019 er en fortsættelse og fastholdelse af de igangværende arrangementer, klubstævner, elevstævner og kåringer mv.

Der er en god tone og adfærd i klubben, hvilket giver en god trivsel, som vi ønsker at bevare.

Der vil forsat være et stort behov for en masse frivillige i forbindelse med arrangementer til alt fra arbejdsdage, cafeteriahjælp, stævnehjælp, elevdage samt meget andet, som er vigtigt for en klub og medlemmerne.

Vi vil igen i år afholde ”Danmark Dejligst”-koncert i haven, hvilket vi håber på stor opbakning og tilslutning til med mange frivillige.

Som afsluttende bemærkning, vil jeg udtrykke en stor tak til bestyrelsens medlemmer, støtteforeningen, de frivillige og ikke mindst Kjeld for samarbejdet, indsatsen og den positive udvikling i klubben og ser frem til samarbejdet i 2019.

Ad 4. Fremlæggelse af regnskab v/kasserer Henrik Skov

Regnskabet udviser for 2018 et overskud på kr. 14.238, hvilket til dels skyldes et forøget tilskud fra Assens Kommune på kr. 19.488,- samt et bidrag fra Støtteforeningen på kr. 10.000,- .

På indtægtssiden har vi i 2018 set et mindre fald i kontingentindtægter fra juniorer og seniorer, mens der er sket en forøgelse af kontingentindtægterne fra Ponygames, som er meget populært. Der har i 2018 været et mindre fald i indtægterne for salg af ridehuskort og undervisning.   

I årets løb er der investeret i fibernet forbindelse, som blandt andet skal anvendes aktivt i forbindelse med klubbens stævneaktiviteter og til undervisning/klubaktiviteter. Der er anvendt kr. 3.744,- til installation og kr. 1.869,- til abonnement.

Egenkapitalen udgør ultimo 2018 kr. 51.176,-

Budgettet for 2019 estimerer et overskud på kr. 13.650,- ud fra en omsætning på estimeret kr. 362.950,-

Regnskab og budget blev godkendt af generaltforsamlingen.

Ad 5. Behandling af indkomne forslag: Ingen indkomne forslag

Ad 6. Valg af formand og kasserer

Formand: Carsten Larsen, ikke på valg

Kasserer: Henrik Skov, genvalgt

Ad 7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

Henrik Fuglekilde Jensen har ønsket at udtræde af bestyrelsen. I stedet indtræder Lene Kobberød.

Carsten Larsen benyttede lejligheden til at takke Henrik for et mangeårigt og stort arbejde i klubbens tjeneste.

Bestyrelsens sammensætning er herefter som følger:

Carsten Larsen, formand

Henrik Skov, kasserer

Juliane Daasvand Voldsgaard, rytterrepræsentant

Helene Bangsbo

Gitte Larsen

Lene Kobberød

Ad 8. Valg af suppleant: Forslag: Marianne Hirsbro, valgt

Ad 9. Valg af revisorer

Tina Hein Lauridsen og Marianne Hirsbro blev genvalgt

Ad 10. Eventuelt

Kontingentforhøjelse for 2020

Der var enighed om at fastholde det nuværende kontingent for juniorer, seniorer og passive medlemmer. Klubben har p.t. en god økonomi. Vi ønsker at tiltrække nye medlemmer, ligesom vi ønsker at fastholde den bestående medlemsskare.

Kontingentet for Ponygames vil derimod stige fra kr. 100,- til kr. 150,- fra og med 2020. Kontingentet for denne medlemsgruppe er meget lavt set i forhold til, at der ikke betales for deltagelse i aktiviteterne om søndagen.

Anmodning om ændring i bankforbindelser

Klubben anvender i dag to bankforbindelser, henholdsvis Danske Bank og Totalbanken.

Danske bank har udvidet kravene til fuldmagter i forbindelse med hævninger på konti, hvor man fremadrettet skal underskrive to i forening, hvilket ikke understøttes i deres netbank. Dette nye krav vil nærmest umuliggøre driften af de økonomiske aktiviteter i klubben. Totalbanken har ikke samme krav, hvorfor bestyrelsen udbad sig generalforsamlingens bemyndigelse til at overføre engagementet i Danske Bank til Totalbanken. Driften vil fortsat ske over to konti, den ene konto forbeholdt kontingent og den anden konto forbeholdt undervisning og ridehuskort.

Da kontoen, som anvendes til undervisning og ridehuskort p.t., er i Danske Bank, skal der udmeldes nyt kontonummer i Totalbanken, når dette foreligger. Dette skal ske både på hjemmesiden og på facebook, ligesom Kjeld og underviserne også vil være behjælpelige med at underrette elevrytterne, når det nye kontonummer er etableret.

Generalforsamlingen gav sin bemyndigelse til at overføre engagementet fra Danske Bank til Totalbanken.

Hjemmesiden og Facebook

Tina Hein Lauridsen har indvilget i fortsat at være behjælpelig med opdateringer på hjemmesiden, hvilket vi er taknemmelige for. Underviserne og Ditte Ellgaard klarer langt hen ad vejen opdateringer på klubbens facebook side.

Fødselar

Formanden havde fornøjelsen at overrække en gave på klubbens vegne til et af medlemmerne, som just har rundet er skarpt hjørne.

 

Støtteforeningens aktiviteter

Der blev som sådan ikke afholdt en generalforsamling for Støtteforeningen, men i stedet foretog Generalforsamling en drøftelse af, hvordan vi kan bringe arbejdet i Støtteforeningen videre.

Støtteforeningen har 3 ben: Cafeteriadrift, Stævneafvikling og Sponsor-/Andre indtægtsskabende aktiviteter.

For så vidt angår Sponsor/Andre indtægtsskabende aktiviteter har disse været sat i bero, henset til at klubben i de seneste år har satset hårdt på det store arrangement ”Danmarks Smukkeste Havefest". Klubbens Størrelse taget i betragtning, er dette arrangement i sig selv en meget stor mundfuld, og der har derfor ikke været kræfter til at gennemføre yderligere tiltag.

For så vidt angår stævne- og cafeteriaudvalg, overdrog den gamle bestyrelse i 2016 aktiviteterne til et nyt hold, men to af de tre medlemmer er ikke længere tilknyttet klubben, så Ditte Ellgaard har drevet disse to udvalg alene sammen med sin mand. Det er store og krævende opgaver for 2 mennesker, og Ditte Elgaard bad derfor om hjælp til at løfte opgaverne fremtidigt.

Der er aflagt regnskab for 2017 og 2018, som er overdraget til bestyrelsen og kasserer Henrik Skov. Det tidligere bestyrelsesmedlem Tina Duus har været Ditte Elgaard behjælpelig med regnskabet, men hun ønsker ikke at fortsætte. 

Følgende blev besluttet på generalforsamlingen:

 • Ditte Elgaard forsætter som formand for Støtteforeningen, valgt for 1 år
 • Marianne Hirsbro indtræder som kasserer i Støtteforeningen, og støtter Ditte Elgaard i planlægningsarbejdet omkring stævner og andre arrangementer, valgt for 1 år
 • Generalforsamlingen gav samtykke til at støtte op om aktiviteterne i forhold til afvikling, og det blev aftalt, at man i god tid (ca. 1 måned før afvikling af et arrangement) hænger lister op i stalden på de forskellige jobs, så frivillige har mulighed for at skrive sig på.
 • Ditte Ellgaard har fået beføjelse til at indkøbe 1 printer til brug ved stævner
 • Carsten Larsen vil forsøge at få sat en Storskærm op i cafeteriaet, som kan anvendes til stævner og andre klubarrangementer. Carsten har været i dialog med en sponsor.
 • Der skal fokuseres på følgende aktiviteter
  • 1 D-skævne i juni måned, er allerede planlagt i forhold til DRF - Distrikt 7
  • Hvis vi har kræfter til det, er der mulighed for afvikling af endnu et D stævne i november
  • Udlejning af hal i forbindelse med shows og kåringer fortsættes. Tidligere har vi drevet cafeteriaaktiviteterne i den forbindelse, men vi skal prøve at have lagt det over på arrangørerne af disse events.  
  • Afvikling af 1-2 elevstævner, som kan udvides med flere, hvis der er stemning for det.
  • Julearrangement bibeholdes som et gratis arrangement