Referat af generalforsamling Tommerup Rideklub og Støtteforeningen torsdag d. 22/3-2018

Dagsorden:

1: Valg af dirigent

2: Valg af referent

3: Formandens beretning

4: Fremlæggelse af regnskab

5: Behandling af indkomne forslag

6: Valg af formand/kasserer

7: Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

8: Valg af suppleant

9: Valg af revisorer

10: Eventuelt

 

Ad. 1. Valg af Dirigent: Forslag, Marianne Hirsbro, valgt

Ad. 2. Valg af referent: Forslag, Henrik Skov, valgt

Ad. 3. Formandens beretning. Formanden Carsten Larsen var syg, men havde til mødet fremsendt en skriftlig beretning som Tina Hein læste op på generalforsamlingen.

Formandens beretning: (uredigeret i sin helhed)

Året 2017 er gået godt med mange forskellige arrangementer som er lykkedes rigtigt godt og til stor tilfredshed hos brugere og medlemmer takket være vores frivillige hjælpere og bestyrelsesmedlemmer.

Vi har fået afholdt en del aktiviteter med ridestævner, elevstævner, kåringer mv.  Herudover har vi som klub haft en del aktiviteter for børnene med vedligeholdelse af rideudstyr, rengøringer, arbejdsdage i klubben og mange andre tiltag hvor der er brugt mange frivillige timer fra vores undervisere, bestyrelsesmedlemmer, forældre og ikke mindst børnene.

Endnu en gang har vi afholdt koncert i haven ”Danmark Smukkeste Havefest” med Rasmus Nøhr konceptet.

Det har været en kæmpe indsats af alle de frivillige som har hjulpet til og til glæde og gavn for klubben, lokalsamfundet og ikke mindst Assens kommune.

Vi har en klub med god opbakning og godt samarbejde på tværs. Som noget af det seneste har vi fået sat ny side på ridehallen med plader og lysplader ind til selve ridehallen hvilket har givet et fantastisk flot indtryk dels når man kører ind i indkørslen til ridehallen men også set indefra.

Så har vi haft lidt udskiftning af brugerne herude på gården, hvor nogle af vores faste brugere er flyttet og nye er kommet til hvilket er ganske naturligt for alle klubber.

Vores mål for 2018 er at kunne fastholde den positive tone og fremgang i klubben med mange aktiviteter og faste stævner, kåringer mv.

Der kommer forsat til at skulle bruges en del arbejdskraft på vedligehold, arrangementer, cafeteria og andre tiltag, hvilket vi ser meget frem til.

Ud over det er vi i gang med undersøgelse af ny koncert i haven til sommer, hvilket der vil komme yderlig information om senere.

Som afsluttende vil jeg udtrykke en stor tak til bestyrelsens medlemmer, støtteforeningen, de frivillige og ikke mindst Kjeld for samarbejdet, indsatsen og den positive udvikling i klubben og ser frem til samarbejdet i 2018.

Kommentar til beretningen fra Marianne Hirsbro, ”En god positiv stemning tone i klubben”

Beretningen blev godkendt på generalforsamlingen

Ad. 4. Fremlæggelse af regnskab ved Tina Hein Lauridsen

Regnskabet udviser et underskud på 19.659 kr., hvilket til dels skyldes et mindre tilskud fra Kommunen på ca. 18.000 kr., men også færre indtægter fra ridehuskort og undervisning har påvirket regnskabet. Egenkapitalen ender ultimo på 36.938,14 kr.

Budgettet for 2018 estimerer et underskud på 1.350 kr., ud fra en omsætning på 348.000 kr.

Som kommentar til regnskabet og klubbens økonomi blev der fremsat forslag om sponsorridning. Dette har tidligere været arrangeret med god økonomisk succes.

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

Kjeld Frederiksen rettede efterfølgende en stor tak til Tina Hein for hendes store arbejde med at tage sig af regnskabet og opkrævning af kontingenter for klubben igennem mange år.

Ad. 5. Behandling af indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag til generalforsamlingen.

Ad. 6. Valg af formand og kasserer:

Formand: Carsten Larsen ønsker genvalg, valgt uden at være til stede.

Kasserer: Forslag Henrik Skov, valgt.

Ad. 7. Valg af øvrig bestyrelsesmedlemmer

Mette Mattesen og Vibeke Stoffregen udtræder af bestyrelsen. I deres sted tiltræder Helene Bangsbo og Julianne Daasvand Voldsgaard

Bestyrelsen består efterfølgende af følgende medlemmer:

  • Carsten Larsen, formand
  • Henrik Skov, kasserer
  • Julianne Daasvand Voldsgaard, rytterrepræsentant
  • Helene Bangsbo
  • Gitte Larsen
  • Henrik Fuglekilde Jensen

Ad. 8. Valg af suppleant.

Forslag, Astrid Schou Gjaldbæk (Astrid var ikke til stede, men man mener godt, hun vil, og hun spørges)

Ad. 9. Valg af revisor.

Tina Hein Lauridsen og Marianne Hirsbro indvilligede i at være revisorer i steder for de afgående, Claus Thyrri Sørensen og Jens Øyås Møller. Tina og Marianne blev begge valgt.

Ad. 10. Evt. Tina Hein informerede om, at hun gerne ville administrere klubbens hjemmeside, og at man blot skulle fremsende til hende for at få det lagt på siden.