Vedtægter for Tommerup Rideklub

Klubbens navn er Tommerup Rideklub, forkortet TMR. Klubbens hjemsted er Assens  Kommune. Klubben er stiftet d. 8.6. 1978 

§2              Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten, og at samle medlemmerne til udøvelse af denne idræt, samt at oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende brug og pleje.

 §3              Rideklubben er medlem af Dansk Rideforbund under Dansk Idrætsforbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to forbunds love, reglementer og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbunds fastsatte voldgiftsbestemmelser.

 §4              I rideklubben kan optages senior- og juniormedlemmer. Unge mennesker kan kun optages som juniormedlemmer til og med det år, de fylder 18 år. De er ikke valgbare til bestyrelsen og har først stemmeret fra det tidspunkt, de er fyldt 16 år. Passive medlemmer kan optages i klubben uden ret til at deltage i konkurrencen. Medlemskabet er gældende fra den dato, skriftlig anmodning herom modtages af bestyrelsen. Optagelsen af umyndige kræver samtykke fra forældre/-værge. Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel til den 1. januar. Medlemmerne hæfter ikke for foreningens gæld.

 §5              Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes på en generalforsamling.. Diskussionen om forslaget kan ikke finde sted. Forslaget kan på begæring underkastes skriftlig afstemning og kræver en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, men har stemmeret på generalforsamlingen.

 §6A           Bestyrelsen kan midlertidigt meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder til et andet medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig, kræves at mere en halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantæne. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen, inden afstemningen finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. fu-medlem  fra den pågældende klub er inhabil.

 §6B           I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 mdr. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning og for vedtagelse kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke tælles som afgivne). Medlemmet har ret til at være tilstede og tage til genmæle. Generalforsamlingens bestemmelser om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for DRFs Amatør- og ordensudvalg inden 4 uger.

 §6C           I det af §6B omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre at sagen indbringes for DRF’s Amatør og ordensudvalget til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre klubber eller organisationer under DRF’s og/eller Dansk Idrætsforbund (eksklusion)

 §7              Medlemskontingent for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år af gangen og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse. For aktive og passive medlemmer opkræves medlemskontingent årligt forud og er forfalden til betaling d. 1. feb. Er kontingentet ikke betalt senest 3 mdr. efter forfaldsdag, ophører vedkommendes medlemsrettigheder, og vedkommende kan kun optages på ny mod betaling af restance samt kontingentbeløb, indtil lovlig udmeldelse har fundet sted. Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidigt og heller ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget påkrav herom. Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle øvrige kontingentsatser.

 §8              Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, der alle skal være fyldt 18 år. På generalforsamlingen vælges formanden og kasserer direkte, og derefter vælges den øvrige bestyrelse samt 2 suppleanter. . Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær. Valgperioden er 2 år. Ved 1. ordinære generalforsamling efter vedtægtsændring 2.2.83 afgår formand og 1 bestyrelsesmedlem. Året efter afgår kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer, og så fremdeles. Suppleanter vælges hvert år. I tilfælde af vakance for formanden eller andet bestyrelsesmedlem indtræder en af suppleanterne i bestyrelsen. Forefindes disse ikke mere, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Efter indtræden eller supplering konstituerer bestyrelsen sig på ny. Bestyrelsen nedsætter efter behovet antal primære udvalg med et bestyrelsesmedlem i hvert udvalg. Genvalg kan finde sted.

 

§9              Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, men i øvrigt efter behov eller på forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpel flertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og i mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer være til stede og deltage i afstemningen. Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted. Sekretær fører protokol og forhandlingerne på bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Protokollen underskrives af bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde.

 

§10            Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde. Prokura meddeles formand og kasserer i forening. Disse er bemyndiget til at underskrive de dokumenter om køb, salg og anden afhændelse samt pantsætning, som er truffet i medfør §11. Der kan ikke meddeles eneprokura.

 

§11            Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Den ordinære generalforsamling afholdes i perioden ultimo februar – primo marts. Tiden og stedet for generalforsamlingen skal, tillige med dagsorden, meddeles klubbens medlemmer på klubbens hjemmeside og ved opslag på rideskolen, med mindst 3 ugers varsel.

                  Forslag der ønskes behandlet, skal indsendes skriftligt senest 5 dage før generalforsamlingen til formanden. Stemmeret har alle medlemmer over 16 år. For at have stemmeret og være valgbar, skal medlemmet have betalt kontingent i mindst 3 måneder.

 

                  Dagsorden skal indeholde følgende punkter, idet der henvises til §7:

1.      Valg af dirigent

2.      Formanden aflægger beretning

3.      Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4.      Fastlæggelse af medlemskontingenter

5.      Behandling af indkomne forslag

6.      Valg af formand/kasserer

7.      Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

8.      Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

9.      Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

10.  Eventuelt

 

                  Generalforsamlingen træffer bestemmelser om køb og salg og anden afhændelse og pantsætning  

Af klubbens faste ejendom, overgang til selvejende institution m.m. eller optagelse af lån. På generalforsamlingen vælges personer ved almindeligt flertal. Øvrige beslutninger ved simpelt flertal, se dog §14 og §15. Afstemning foregår ved håndsoprækning, medmindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer kræver skriftlig af stemning, se dog §6. Står stemmerne lige er forslaget forkastet. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

§ 12           Til forandring af lovene kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Enhver ændring af lovene skal via distriktet indberettes til DRF til godkendelse.

 

§13            Regnskabsåret går fra 1.1.til 31.12. Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af 2 på den ordinære generalforsamling for 1 år ad gangen valgte revisorer.

 

§14            Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt, eller mindst 25% af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden. I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes ved opslag på rideskolen og opsalg på klubbens hjemmeside med mindst 8 dages varsel.

 

§15            Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning vedtages på to efter hinanden, med mindst 14dages mellemrum, afholdte generalforsamlinger. Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning vedtages med mindst ¾ af de afgivne stemmer. Ved den anden generalforsamling kan opløsning vedtages ved simpelt flertal. Eventuelle aktiver skal tilfalde ridesportslige aktiviteter indenfor distrikt Fyn

 

Revideret sidste gang: oktober 2004 på generalforsamlingen og igen oktober 2007 ( ændrede regnskabsår)

Revideret sidste gang på generalforsamlingen feb. 2009